Twój zaufany partner w biznesie!
 • Największa przyznawalność

  certyfikatów w Polsce
 • Najskuteczniejsza weryfikacja

  firm w Polsce
 • Najlepszy program

  dla polskich Firm

§1 (Definicje)

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie organizowanym przez Grupę Promomedia
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  a) Organizator Programu – Grupa PromoMedia Łukasz Rubacki z siedzibą w Szczecinie, ul. Szosa Polska 54/1, 71-800 Szczecin, NIP: 851-298-06-55, REGON: 320617135, adres e-mail: biuro@wiarygodnafirma24.pl
  b) Uczestnik Programu lub Uczestnik – osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zakwalifikowane do Programu po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, i które nie zostały wykluczone z Programu.
  c) Program Wiarygodna Firma lub Program – program promocji podmiotów gospodarczych, które terminowo regulują zobowiązania pieniężne wobec swoich kontrahentów, instytucji publicznych i pracowników, posiadają nieposzlakowaną opinię wystawioną przez swoich Kontrahentów oraz działają na rzecz transparentności obrotu gospodarczego.d) Podmiot ubiegający się o uczestnictwo w Programie lub Podmiot – osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, która spełniła łącznie warunki przewidziane w §4 niniejszego Regulaminu.e) Certyfikat Wiarygodnej Firmy lub Certyfikat – certyfikat przyznany przez Organizatora Programu, potwierdzający rzetelność, uczciwość i profesjonalizm w relacjach gospodarczych oraz w stosunku do konsumentów, pracowników i współpracowników. Certyfikat potwierdza uczestnictwo w Programie w okresie jego ważności.

  f) Kodeks Dobrych Praktyk – zbiór zasad etycznych i moralnych, którym powinien kierować się Uczestnik Programu.

  g) Deklaracja Uczestnictwa w Programie Wiarygodna Firma lub Formularz – umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Organizatorem Programu a podmiotem ubiegającym się o uczestnictwo w Programie na warunkach określonych w Regulaminie, regulująca sposób i zakres uczestnictwa w Programie.

  h) Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Wiarygodna Firma, dostępny na stronie internetowej www.wiarygodnafirma24.pl oraz w siedzibie Organizatora Programu.

  i) Baner Programu – standardowy wzór banneru informującego o udziale w Programie przez danego Uczestnika Programu, zamieszczany przez Uczestnika Programu na swojej stronie internetowej, który przekierowuje do Wizytówki Uczestnika Programu.

  j) Wizytówka – podstrona internetowa utworzona w domenie www.wiarygodnafirma24.pl, utrzymywana przez Organizatora na rzecz Uczestnika Programu, która zawiera dane udostępnione przez niego na potrzeby Programu.

  k) Partner Programu – podmiot, który współpracuje z Organizatorem przy realizacji Programu, a także taki, który popiera jego inicjatywę i misję.

  l) Wydawca – podmiot, który współpracuje z Organizatorem przy realizacji Programu, do którego obowiązków należy promocja oraz pozyskiwanie ruchu na rzecz Programu

  m) Umowa – rozumie się przez to Deklarację Uczestnictwa w Programie Wiarygodna Firma oraz Regulamin Programu, które razem obligatoryjnie stanowią i poświadczają fakt przystąpienia do Programu Wiarygodna Firma.

§2 (Cel Programu)

 1. Celem Programu Wiarygodna Firma jest:a) promocja rzetelności płatniczej i transparentności w obrocie gospodarczym oraz stosowania wysokich standardów etycznych przez Uczestników Programub) wspieranie rozwoju Uczestników Programu poprzez promocję ich pozytywnego wizerunku wynikającego z uczestnictwa w Programie, umożliwienie budowania wartości marki prowadzonej przez Uczestników działalności gospodarczejc) promocja zasad etycznych i moralnych określonych w Kodeksie Dobrych Praktyk Programu Wiarygodna Firma.

§3 (Korzyści wynikające z Programu)

 1. Uczestnictwo w Programie Wiarygodna Firma umożliwia:
  a) uzyskanie Certyfikatu wystawianego przez Organizatora Programu,
  b) promocję firmy Uczestnika Programu poprzez publikowanie Wizytówki na stronie www Organizatora Programu wraz z informacjami o Uczestniku,c) dostęp do pakietu korzyści oferowanego przez Partnerów Programu w ramach oferty limitowanej przeznaczonej wyłącznie dla Uczestników Programu,
  d) materiały marketingowe promujące pozytywny wizerunek wynikający z uczestnictwa w Programie.
 2. Szczegółowy opis udostępnianych narzędzi marketingowych, promocji i rabatów przyznawanych przez Partnerów Programu znajduje się w zakładce „PAKIET KORZYŚCI” na stronie www Organizatora Programu.

§4 (Kwalifikacja do Programu)

 1. Warunkiem zakwalifikowania do Programu Wiarygodna Firma jest spełnienie łącznie następujących warunków:
  a) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.wiarygodnafirma24.pl/weryfikacja/ oraz podanie w formularzu kompletnych oraz poprawnych danych kontaktowych.
 2. Zawarcie umowy następuje w momencie, gdy Uczestnik Programu wypełni poprawnie formularz weryfikacyjny, a w następstwie prześle go drogą elektroniczną (formularz) do Organizatora Programu.
 3. Podczas zawarcia Umowy Organizator Programu dostarczy Podmiotowi ubiegającemu się o uczestnictwo w Programie Regulamin Programu w wersji elektronicznej. Regulamin Programu dostępny jest również na stronie internetowej www.wiarygodnafirma24.pl.
 4. Organizator Programu jest zobowiązany do weryfikacji danych podanych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z danymi zapisanymi w CEIDG, KRS, GUS oraz w innych bazach firm.
 5. Podmiot ubiegający się o uczestnictwo w Programie ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność danych przesłanych Organizatorowi Programu.
 6. Organizator Programu Wiarygodna Firma zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy w przypadku podania przez Podmiot ubiegający się o uczestnictwo w Programie błędnych lub nieaktualnych danych przy zawarciu Umowy.
 7. Podmiot ubiegający się o uczestnictwo w Programie ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy (§4 pkt 1a, 2).
 8. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w pkt. 7 utrzymuje się w mocy tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Podmiot ubiegający się o uczestnictwo nie dokonał jeszcze zapłaty, o której mowa w §6 pkt. 1.

§5 (Weryfikacja)

 1. Uczestnikiem Programu może zostać osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, która przeszła poprawnie przez proces weryfikacyjny.
 2. Weryfikacja Podmiotu przebiega na podstawie analizy rekomendacji wystawionych przez jego Kontrahentów. Wszystkie rekomendacje są szczegółowo weryfikowane przez analityków Organizatora Programu pod względem ich autentyczności.
 3. W szczególnych przypadkach dodatkową formą weryfikacji jest sprawdzenie statusu regulowania należności w terminie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej poprzez weryfikację takich baz jak:
  a) biuro informacji gospodarczych,
  b) rejestru Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich,
  c) giełdy wierzytelności,
  d) Rejestru Dłużników Niewypłacalnych przy KRS,
  e) bazy dłużników PFW,
 1. Podmiot chcący przystąpić do programu Wiarygodna Firma musi posiadać nieposzlakowaną opinię, bez jakichkolwiek oznak o nieetycznym prowadzeniu działalności.
 2. Weryfikacja Podmiotu ubiegającego się o uczestnictwo trwa od 3 godzin do 5 dni roboczych od momentu wysłania zgłoszenia do weryfikacji.
 3. Po zakończeniu procesu weryfikacji, Podmiot ubiegający się o uczestnictwo w Programie zostanie niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu się do uczestnictwa w Programie Wiarygodna Firma. W przypadku pozytywnej decyzji Uczestnikowi Programu zostaje nadana licencja na korzystanie z logotypu Wiarygodnej Firmy oraz Certyfikat.
 4. Uczestnik Programu otrzymuje Certyfikat oprawiony w ozdobną ramkę.
 5. Organizator Programu Wiarygodna Firma oświadcza, że posiada certyfikowany podpis elektroniczny o numerze 3af5843a-e11db6d9-4edf0ea5-02b5cd1a, wydany przez Unizeto Technologies S.A., dzięki któremu ma prawo do podpisania dokumentu elektronicznie.
 6. Uczestnik Programu jest uprawniony do posługiwania się materiałami i korzystania ze świadczeń określonych w wybranym przez Uczestnika Pakiecie wyłącznie przez okres uczestnictwa w Programie oraz w okresie ważności Certyfikatu, o którym mowa powyżej.

§6 (Płatności)

 1. Koszty związane z weryfikacją Podmiotu i otrzymaniem pakietu korzyści wystawionego przez Organizatora Programu opisane są w Cenniku Sprzedaży, który stanowi załącznik do niniejszych Ogólnych Warunków Umowy.
 2. W przypadku, gdy Uczestnik Programu posiada kod rabatowy, Organizator pomniejsza kwotę, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu o 10%.
 3. Opłata jest jednorazowa za okres 12 miesięcy.
 4. Płatności w serwisie dokonywane są na podstawie załączonej faktury vat proforma – przelewem na rachunek bankowy Organizatora Programu, którą Uczestnik Programu otrzymuje jako załącznik po poprawnej weryfikacji podmiotu.
 5. Faktura wysyłana jest drogą elektroniczną, na adres e-mail podany we wniosku weryfikacyjnym.
 6. Uczestnik programu zobowiązuje się do uiszczenia opłaty z tytułu wystawionej faktury w nieprzekraczającym terminie 3 dni.
 7. Po terminie 12 miesięcy każdy zweryfikowany Podmiot otrzymuje od Organizatora Programu ofertę odnośnie kontynuowania współpracy na warunkach określonych w regulaminie. Oferta cenowa nie może być wyższa niż ta, którą poniósł zweryfikowany Podmiot podczas przystąpienia do Programu.
 8. W przypadku rezygnacji z dotychczasowej współpracy, Organizator ma prawo do usunięcia wszystkich materiałów reklamowych i unieważnienia certyfikatu.
 9. W przypadku, gdy Uczestnik Programu zwleka z płatnością powyżej 7 dni od daty poprawnej weryfikacji, Organizator Programu ma prawo do cofnięcia decyzji o poprawnym wyniku weryfikacji podmiotu.

§7 (Certyfikat oraz Pakiet Korzyści)

 1. Bannery reklamowe, Wizytówkę oraz Pakiet Korzyści Uczestnik Programu otrzymuje w terminie do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności na podstawie załączonej faktury na rachunku bankowym Organizatora.
 2. Uczestnik Programu otrzymuje Certyfikat w terminie do 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności na podstawie załączonej faktury na rachunku bankowym Organizatora.
 3. Certyfikat jest podpisywany elektronicznie oraz wysyłany za pośrednictwem poczty kurierskiej DHL.

§8 (Wizytówka)

 1. Po poprawnej weryfikacji, Organizator Programu publikuje na stronie www.wiarygodnafirma24.pl wizytówkę internetową z danymi Uczestnika Programu, wraz z odnośnikiem do aktualnego certyfikatu firmy.
 2. Uczestnik oświadcza, że informacje opublikowane na wizytówce są zgodne z danymi wskazanymi przez Uczestnika Programu w formularzu zgłoszeniowym, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i aktualność informacji.
 3. Organizator Programu zastrzega sobie prawo jednostronnej odmowy lub wstrzymania emisji tekstu w Wizytówce Uczestnika Programu bez podania przyczyny, zwłaszcza w sytuacjach gdzie zachodzi uzasadnione podejrzenie, że forma i treść jest sprzeczna z prawem lub przyjętymi zasadami współżycia społecznego.
 4. Wszelkie informacje dotyczące produktów lub usług zamieszczane w wizytówce, a w szczególności dane dotyczące pochodzenia towaru, producenta, powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać klienta w błąd.
 5. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Uczestnika Programu w konsekwencji skorzystania z jego oferty. Sytuacja, o której mowa w zdaniu poprzednim dotyczy również odmowy dostarczenia klientowi towaru przez Uczestnika Programu oraz odmowy wykonania usług.
 6. W czasie trwania Programu Uczestnik zobowiązuje się do informowania Organizatora Programu o zmianie informacji określających dane Uczestnika.
 7. Uczestnik w każdym czasie może dokonać zmiany treści czy innych publikowanych elementów (zdjęcia, logo, film) w Wizytówce.

§9 (Wykluczenie z Programu)

 1. Uczestnik Programu może zostać wykluczony z Programu Wiarygodna Firma jeżeli:
  a) zostanie postawiony w stan likwidacji lub zostanie wszczęte w stosunku do niego postępowanie upadłościowe,
  b) zawiesi działalność gospodarczą,c) narusza postanowienia Kodeksu Dobrych Praktyk, w tym nieterminowo reguluje zobowiązania wobec swoich kontrahentów, instytucji publicznych, pracowników itp.,
  d) narusza postanowienia Regulaminu.
 2. W przypadku wykluczenia Uczestnika Programu z Programu Wiarygodna Firma traci on prawo do korzystania z materiałów otrzymanych przez Organizatora Programu w tym prawo do korzystania z logotypu Wiarygodnej Firmy i Certyfikatu oraz korzystania z zaoferowanych świadczeń i usług oraz zobowiązany jest usunąć wszelkie informacje, materiały graficzne ze strony internetowej oraz z jakichkolwiek innych miejsc w których zostały umieszczone, a kojarzące się Programem Wiarygodna Firma.
 3. O wykluczeniu z Programu, Uczestnik Programu zostanie poinformowany decyzją wysłaną w formie elektronicznej. Uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi.
 4. Wykluczony Uczestnik Programu może się powtórnie ubiegać o przystąpienie do Programu po upływie 3 miesięcy i po spełnieniu warunków, o których mowa w §4 i §5 niniejszego Regulaminu.

§10 (Zgody na przetwarzanie danych osobowych)

 1. Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie danych dotyczących przedsiębiorstwa w szczególności takich jak: pełna i skrócona nazwa firmy, adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej, numer w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej, numer organu rejestrowego, przedmiot działalności, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, logo firmy w celach marketingowych i informacyjnych oraz umieszczenie ich na stronie internetowej www.wiarygodnafirma24.pl
 2. Osoba fizyczna upoważniona do reprezentowania Uczestnika Programu wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie jej wizerunku w postaci zdjęć oraz w prezentacji multimedialnej (film) zamieszczonych w Wizytówce.
 3. Uczestnikom Programu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Wszelkie pytania, zgłoszenia, zmiany, wykreślenia swoich danych Uczestnik Programu może zgłaszać drogą elektroniczną na adres biuro@wiarygodnafirma24.pl
 4. Uczestnik Programu wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej informacji handlowych na temat usług oferowanych przez Partnerów Programu Wiarygodna Firma.

§11 (Reklamacje)

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu powinny być kierowane elektronicznie pod adres: biuro@wiarygodnafirma24.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania osoba składająca reklamację zostanie poinformowana listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§12 (Zapisy końcowe)

 1. Biorąc udział w Programie, Uczestnik Programu wyraża zgodę na stosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych przez Uczestników Programu. O zmianie Regulaminu Organizator Programu poinformuje na stronie internetowej www.wiarygodnafirma24.pl. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania. Jeżeli Organizator Programu otrzyma od Uczestnika przed upływem terminu wyżej wskazanego pisemne oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego regulaminu, umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Czas funkcjonowania Uczestnika w Programie reguluje Umowa, o której mowa w §1, ust.2, lit. m.
 4. Uczestnik Programu nie może bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Organizatora Programu pod rygorem nieważności przenieść praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Programie.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa.
 6. Wszelkie spory wynikłe z umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem Programu a Organizatorem Programu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Organizatora Programu.
 7. Zgłaszając się do Programu, Uczestnik deklaruje się, że przyswoił sobie i akceptuje przedstawiony Regulamin.
Scroll Up

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Zamknij